Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://www.ckziuchelm.pl/

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

 • filmy zamieszczone na stronie internetowej szkoły nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Dostępna strona

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab + Enter

 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu dla tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności :

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 roku.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informację zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Tomasz Dąbrowski – adres email:  tdabrow@ckziuchelm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 82 563 13 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

 

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba, żądająca zgłasza potrzebę otrzymywania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Adres: 22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29

Tel.: 82 563 13 23

E-mail: sekretariat@ckziuchelm.pl

Strona internetowa: http://www.ckziuchelm.pl/

Dostępność architektoniczna:

Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Budynki szkoły nie posiadają podjazdu, miejsca parkingowego, wind, toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

 

 

Kiedy wchodzisz na strony naszej witryny, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer.

 1. Z naszego serwera wysyłamy pliki ciasteczek wyjątkowo. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. dodania artykułu).
 2. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 3. W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.
 4. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych - klauzula dotycząca spełnienia obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO

 

ochrona danych

Inspektor Ochrony Danych -  Marta Łysuniek

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego
Adres: ul. Orląt Lwowskich 13,  22-300 Krasnystaw.
Telefon: 535 218 721

 

 

 

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna - przepisy prawa.pdf

Klauzula informacyjna - umowa.pdf

Deklaracja dostępności.pdf

 

Na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie prowadzony jest monitoring wizyjny z zapisem obrazów. Monitoring jest prowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla poprawy ochrony mienia i osób przebywających na terenie naszej placówki. Szczegółowe informacje zawiera klauzula informacyjna:

 

monitoring icon  

Do pobrania:

Klauzula informacyjna - monitoring.pdf

 

Dane kontaktowe

*

Zapraszamy do kontaktu z naszą placówką.

 

SEKRETARIAT

tel: (82) 563-13-23
fax: (82) 563-13-23
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30
mail: sekretariat@ckziuchelm.pl

 

OFERTA CKZiU

tel. (82) 563-19-06  usługi budowlane
tel. (82) 564-72-85 napr. i obsł. poj. sam.
tel. (82) 563-13-23 instalacje elektr., obróbka mech., spawalnictwo
Zapoznaj się z ofertą usługową CKZiU Chełm.

 

ADRESY Mail

sekretariat: sekretariat@ckziuchelm.pl
dyrektor: mieczyslawsawka@wp.pl
wicedyrektor: m20-74@tlen.pl

webmaster: tdabrow@ckziuchelm.pl